Kindlustused

Sõlmi reisikindlustus aegsasti enne reisile minekut.

Reisikindlustus katab kulud, mis on seotud nii ootamatute tervisehädade kui ka paljude muude ebameeldivustega võõrsil. Mitmetesse riikidesse sõitmisel on tervisekindlustus kohustuslik, kuid ka mujale reisides on arukas kindlustus siiski sõlmida - see võib säästa suurtest väljaminekutest.

Reisikindlustuslepingut on võimalik sõlmida kas ainult ravi- ja transpordikulude hüvitamiseks või lisaks ka reisi ärajäämise, katkemise, sellele hilinemise, selle ajal aset leidva õnnetusjuhtumi või pagasiga seotud probleemide katteks.

  promenaad

Reisikindlustus on vajalik ka Euroopa Liidu riikides, sest haigekassa ravikaardi esitamisel hüvitatakse seal vaid esmaabi ning enda katta jäävad visiiditasud, haiglapäevatasud ning ka Eestisse tagasijõudmise transpordikulud hilisema tagasipäärdumise korral.

Meie juures saab vormistada Salva Kindlustuse AS reisikindlustust. 

     

Reisikindlustuse katted:

Tervisekindlustus kindlustussummadega 70 000 € või 100 000 € katab ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud, lisaks ka ravi ja ravimitega seotud kulud ning haige kodumaale tagasitoimetamise kulud. 


Reisitõrkekindlustus
vormistatakse üldjuhul koos tervisekindlustusega. Kindlustussummat saab valida alates 200 €, mis hüvitab reisi ärajäämisest, katkemisest ja reisile või transiitlennule hilinemisest tingitud kulud. Reisi ärajäämise põhjuseks loetakse kindlustatu, tema kaasreisija või lähedase inimese ootamatu haigestumine või surm. Samuti kindlustatu elukohaga vahetult enne reisi toimunud õnnetuse korral.

Reisitõrkekindlustuse soovitame teha juba koos reisi broneerimisega, andes soovist meile teada kas kohe reisi broneerides või vahetult pärast seda ning seejärel tasudes koos sissemaksega ka kindlustuse summa. Kindlustus katab reisist loobumise korral kulud ainult juhul, kui kate on tulnud peale enne haigestumise jm reisitõrke põhjuse ilmnemist. Elu on ettearvamatu ning ootamatud tervisehädad kas iseenda või lähedastega või muud ebameeldivused võivad juhtuda igal ajal, ka mitmeid kuid enne reisi. Kindlustuskaitse jõustub 4 päeva pärast poliisi vormistamist.


Pagasikindlustus katab reisipagasi hilinemise, kahjustumise või kadumisega seotud kulud. Pagasi hilinemise puhul sihtkohta hüvitatakse ka esmatarbekaupade soetamiseks tehtud mõistlikud kulud.


Soovi korral on võimalik tellida reisitõrke kindlustuskaitse laiendusi  (kindlustus peab olema vormistatud hiljemalt 48 tundi peale esialgsete lennupiletite/reisipaketi eest tasumist või esialgse ettemaksu tegemist), mille korral reisitõrke kindlustusjuhtumiteks on:

* terrorismiakt või looduskatastroof, mis toimub reisi ajal või 48 tunni jooksul enne reisi algust kindlustatu transiit- või sihtpunktis ja kus viibimine võib terrorismi või looduskatastroofi tõttu kujutada ohtu kindlustatu elule või tervisele. Reisi katkemisel ja reisile hilinemisel hüvitatakse terrorismi või looduskatastroofi tõttu reisipaketis ettenähtud transpordi mittetoimimisel mõistlikud lisakulud transpordile ja majutusele, mis on vajalikud sihtpunkti ja/või Eestisse jõudmiseks; reisi ärajäämisel hüvitatakse reisipaketi maksumus, mida kindlustatul ei ole õigus reisikorraldajalt või transpordiettevõttelt tagasi saada;

* transpordiettevõtte või seda teenindava ettevõtte töökatkestuse sh streigi või reisipaketis sisalduva teenuse osutaja maksevõimetuse tõttu toimunud reisitõrge;

* reisi eesmärgiks olnud kontserdi, teatrietenduse, spordivõistluse, konverentsi, seminari või messi mittetoimumise tõttu reisi ärajäämine.

Kindlustusjuhtumiga on tegemist ainult juhul, kui reisitõrke esinemine ei olnud kindlustuslepingu sõlmimise hetkeks teada.

Reisil olles võiks reisikindlustuse poliisi numbrit hoida kättesaadavas kohas – sisestada see näiteks mobiili mälusse või hoida rahakotis. Kui tekib vajadus arstiabi järele ja võetakse ühendust kindlustuse korraldajaga välismaal, küsitakse esmalt poliisi numbrit, et leida tema andmed kliendibaasist.

Salva reisikindlustuse tingimused

Alates 1. oktoobrist peab iga kindlustustoote pakkumise juures olema kindlustusteenuse teabedokument. Palun tutvuge Salva kindlustusteenuse teabedokumendiga.